Private Interiors

Poznań, 2016

DESIGN TEAM: Anna Łabędzka-Klepacka, Daria Burlińska (SZARA/studio)

When designing an apartment with an area of 60sqm, we used plywood as the main element of interior finishing. It is an inexpensive material and beautifully warming the space.

The original layout of the apartment offered too large bedrooms and a small and impractical living area with low windows. We proposed to change the layout – tearing down unnecessary partition walls, moving one bedroom to a zone with low windows, thanks to which we enlarged the living room and included a large window in the living space.

Projektując mieszkanie o powierzchni 60m2  użyłyśmy sklejki jako głównego elementu wykończenia wnętrza. Jest to materiał niedrogi, a pięknie ocieplający przestrzeń.

Pierwotny rozkład mieszkania oferował zbyt duże sypialnie i niewielką oraz nieustawną część dzienną z niskimi oknami. Zaproponowałyśmy zmianę układu – wyburzenie niepotrzebnych ścian działowych, przeniesienie jednej sypialni do strefy z niskimi oknami, dzięki czemu powiększyłyśmy salon i włączyłyśmy duże okno do przestrzeni dziennej.

We separated the seating area from the dining room with a small piece of plywood furniture, with which we integrated a TV, and from the dining room side we integrated shelves for books. The plywood bookcase behind the dining table is used to display African instruments and masks collected by the investor.

Strefę wypoczynkową oddzieliłyśmy od jadalni niewysokim meblem ze sklejki, z którym zintegrowałyśmy telewizor, a od strony jadalni wkomponowałyśmy półki na książki. Sklejkowy regał za stołem jadalnianym służy ekspozycji instrumentów i masek afrykańskich kolekcjonowanych przez inwestora.

error: copyrights anlabetzky