PRODUKTY

Poznań, 2010

DESIGN TEAM: Anna Łabędzka-Klepacka, Iza Domicz, Maciej Klepacki
product design

The Angus bathroom radiator, designed by us for Terma in 2010, for six years in a row achieved the best sales results among all products of this brand, and is still produced today. The assumption was to create a decorative heater with the function of drying towels. Its shape has been developed in such a way that the gaps between individual profiles are large enough for hanging towels.

Grzejnik łazienkowy Angus, zaprojektowany przez nas dla  firmy Terma in 2010, przez sześć lat z rzędu osiągał najlepsze wyniki sprzedaży spośród wszystkich produktów tej marki, a produkowany jest do dzisiaj. Założeniem było stworzenie dekoracyjnego grzejnika z funkcją suszenia ręczników. Jego kształt opracowaliśmy w taki sposób, żeby przerwy pomiędzy poszczególnymi profilami były dogodnymi miejscami do odwieszania ręczników.

A wide range of colours and sizes makes Angus perfect for both large and small bathrooms. It can also be installed in the form of an openwork partition, which in bathrooms is often useful to separate functional zones.

Szeroka paleta kolorów i rozmiarów, sprawia, że Angus doskonale sprawdza się zarówno w dużych, jak i małych łazienkach. Można go montować również w formie ażurowej przegrody, która w łazienkach często przydaje się do wydzielania odrębnych stref funkcjonalnych.

error: copyrights anlabetzky